Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INSPIRO SHOP

  

DEFINICJE  

 1. Czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych Towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze;
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu;
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 4. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 7. Klient/Kupujący - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 9. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;
 10. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 11. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 12. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 13. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta;
 14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;
 15. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 16. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego inspiroshop.pl;
 18. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.inspiroshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 19. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego;
 20. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 21. Sprzedawca, Usługodawca –Ewelina Łbik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inspiro shop Ewelina Łbik wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności ul. Rzeźniackiego 2c, 85-791 Bydgoszcz, NIP:7132997703, REGON:366453459;
 22. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 23. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Inspiro shop Ewelina Łbik a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 24. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 26. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 27. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.inspiroshop.pl jest własnością Eweliny Łbik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Inspiro shop Ewelina Łbik z siedzibą w Bydgoszczy 85-791 przy ulicy Rzeźniackiego 2c, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7132997703, REGON:366453459, dalej zwanego „Sprzedawcą”/,,Usługodawcą’’. Pozostałe dane do kontaktu: email:inspiro@inspiroshop.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod inspiroshop.pl.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Wszystkie ceny Towarów dostępne w Inspiro shop są cenami brutto, bez kosztów przesyłki, podane w złotych polskich. Informacja o cenie podawana na stronie www.inspiroshop.pl ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu internetu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 9. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.inspiroshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oraz ceny oferowanych Towarów. Zmiana oferty i cen jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego. Inspiro shop stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. 
 12. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO    

 1. W ramach serwisu www.inspiroshop.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego inspiroshop.pl niezależnie od tego czy dokonali rejestracji. 
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem akceptując jego treść poprzez zaznaczenie pola w formularzu.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
 8. Zarejestrowanemu Klientowi nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do niego.
 9. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspiro@inspiroshop.pl, wówczas Konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika google.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową google.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w google.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie google.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na google.com. Nazwa użytkownika do serwisu google.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.
 11. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.
 12. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 13. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  -podał dane nieprawdziwe, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  -dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa .
 14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego inspiroshop.pl nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 15. Korzystanie z Newslettera następuje po zapisaniu się do niego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia lub po podaniu w zakładce ,,Newsletter’’ widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektroniczej.
 16. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspiro@inspiroshop.pl
 17. Celem rozsyłania Newsletter’a jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
 18. Zapisanie się do subskrypcji Newsletter’a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.
 19. Usługa zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.
 20. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej Sklepu.
 21. W celu otrzymania rabatu po zapisaniu się do newslettera trzeba podać poprawny adres email na który zostanie wysłany indywidualny kod do wykorzystania. Rabat nie nalicza się na produkty specjalne i będące już w cenie promocyjnej.
 22. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 
 23. Sprzedawca współpracuje z serwisem Opineo.pl w celu zbierania opinii o działalności sklepu, co skutkuje wysłaniem przez opineo.pl formularza pozakupowego do klienta.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY     

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość poprzez Sklep internetowy inspiroshop.pl należy wejść na stronę internetową www.inspiroshop.pl, dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie  i złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień dostępnego  w Sklepie internetowym.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany poprzez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia, wskazaniu form płatności i sposobach Dostawy, składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy.
 4. Klient jest informowany na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia o  łącznej cenie Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach związanych z zamówieniem.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. Dla Klientów nie posiadających Konta Klienta w Sklepie internetowym oprócz wskazania rodzaju i liczby produktów oraz wyboru formy płatności i Dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  -nazwisko i imię
  -numer telefonu
  -adres poczty elektronicznej e-mail
  -adres do wysyłki  
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia.  
 8. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji z istotnymi  elementami Zamówienia jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez niego w Zamówieniu.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 8.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 12. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki lub gdy wróci ona do nas z powodu podania przez Klienta błędnego adresu, ponowna wysyłka tego zamówienia będzie możliwa jedynie przy płatności z góry na konto, z uwzględnieniem kosztów zwrotu i ponownej wysyłki. W przypadku nieuiszczenia tych kosztów, kolejne zamówienia w naszym sklepie będą możliwe tylko przy płatności z góry.
 13. Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży.
 14. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i Dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale płatności
 15. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach Dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale Dostawy .
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.  

PŁATNOŚCI   

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
  - Za pobraniem : należność pobiera pracownik firmy kurierskiej
  - Wyłącznie przelew bankowy lub szybki przelew elektroniczny w przypadku odbiorów osobistych.
  - Przelew bankowy na rachunek sprzedawcy: 06 1050 1139 1000 0092 3706 8755
  - Szybki przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl
 3. Kupujący jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.
 4. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w wysokości, która zostaje określona w podsumowaniu zamówienia i zgodnie z wybraną formą płatności.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowe to znaczy zaksięgowania na koncie sprzedawcy zadeklarowanej w zamówieniu kwoty od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w między czasie Sklep internetowy dokona przypomnienia o dokonaniu zapłaty na adres e-mail wskazany w zamówieniu . W przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane ze Sklepu , a Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem  Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki co stanowi podstawę do wydania Towaru    
 7. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.pl,  Klient zostanie  przekierowany  bezpośrednio do strony logowania swojego banku gdzie dokona płatności za dane Zamówienie. Bezpośrednio po zakończeniu płatności, Klient zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu internetowego Inspiro shop.
 8. Wszystkie Zamówienia z wyjątkiem płatności za pobraniem będą realizowane po dokonaniu płatności przez Kupującego.
 9. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności Przelewy24.pl
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, BLIK i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.
 11. Zamówienia o wartości 300 zł i więcej wysyłane są na koszt Sklepu. Dotyczy to tylko zamówień opłaconych bezpośrednio na konto lub za pośrednictwem szybkich przelewów.

DOSTAWA  

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację Zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku odbiorów osobistych tego samego lub kolejnego Dnia roboczego.
 2. Sprzedawca dokonuje wysyłki za pośrednictwem: Paczkomaty Inpost, Paczka w ruchu, Kurier DPD.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 6 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji Zamówienia w zależności od wyboru formy dostawy. Termin ten może nie być zachowany z przyczyn leżących po stronie wybranego przez klienta dostawcy.
 6. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
 7. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego, niepełnego adresu przez Kupującego oraz nie sprawdza uprawnień osób odbierających paczkę
 8. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
 9. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy Dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
 10. W momencie wysłania zamówienia Kupujący otrzymuje informację o wysłaniu Zamówienia drogą mailową. W przypadku odbioru osobistego Kupujący może udać się po odbiór zamówienia dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o możliwości odebrania Zamówienia. 
 11. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, bez zmiany  formy Dostawy zaakceptowanych  w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 12. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.                                                                           

                                                             REKLAMACJE                   

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
 3. Wszystkie nieprawidłowości dotyczące zamówienia (uszkodzona przesyłka, niekompletne zamówienie, uszkodzony towar) muszą być zgłoszone w przeciągu 2 dni od otrzymania przesyłki wraz z dokumentacją fotograficzną (zdjęcie; opakowania, zawartości przesyłki, uszkodzonego towaru). Reklamacje wysłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Towar reklamowany wraz z opisem wady i oświadczeniem z własnoręcznym podpisem na adres korespondencyjny Sprzedawcy wciągu 7 dni od ustalenia szczegółów reklamacji. Kupujący powinien odesłać reklamowany towar najtańszą rejestrowaną formą przesyłki. Po uznaniu reklamacji, koszt ten zostanie mu zwrócony.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację po otrzymaniu Towaru reklamowanego, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Kupującego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep wymieni Towar na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (z powodu braku Towaru) Sklep zaoferuje zwrot dokonanej wpłaty lub zaproponuje inny produkt z oferty Sklepu.
 7. W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Klient jest zobowiązany do zwrócenia kosztów odesłania Towaru od Sklepu do Konsumenta według cennika sklepu.
 8. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul.Sybiraków 16/21 85-796 Bydgoszcz, mailowo pod adres inspiro@inspiroshop.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.       

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH     

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Inspiro Shop Ewelina Łbik ul.Rzeźniackiego 2c, 85-791 Bydgoszcz, NIP:7132997703, REGON:366453459 za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.inspiroshop.pl.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Inspiro Shop Ewelina Łbik.
 3. Informujemy że Administrator Danych działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (z późniejszymi zmianami). Serwery na których przechowywane są dane osobowe należą do spółki IdeSellShop co gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczenia przed utratą, modyfikacją czy wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 4. Dane osobowe są podawane dobrowolnie w celu rejestracji i założenia konta bądź w celu zakupów bez rejestracji. Zostaną one przekazane do podmiotów współpracujących z Inspiro Shop  wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i uzyskania opinii, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, portali zbierających opinie konsumentów. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Klientów: - Imię i nazwisko – Adres e-mail – Numer telefonu – Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) – Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj). Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów oferowanych przez Inspiro shop.
 6. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu Inspiro shop przez Klienta, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnieniem bezpieczeństwa działania serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk.
 7. Dane zbierane w trakcie korespondencji lub wyrażenia zgody na newsletter  (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, zapisanie się do newslettera itp.) pomiędzy Sklepem a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania, realizacji zamówienia lub informowaniu o nowościach w sklepie. 
 8. Sklep wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Klienta może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z serwisu.
 9. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.
 11. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług na skutek wypowiedzenia umowy przez Klienta. Ponadto klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe w sklepie będą przetwarzane do czasu kiedy Klient skorzysta ze swojego prawa do bycia zapomnianym. W przypadku rejestracji dokumentów sprzedażowych takich jak faktura VAT dane Klienta z tego katalogu zostaną usunięte zgodnie z prawem podatkowym.
 13. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Inspiro shop z siedzibą w Bydgoszczy.
 14. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.inspiroshop.pl i nie będą udostępniane ani odsprzedawane innym podmiotom. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni  bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania produktu.
 3. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres inspiro@inspiroshop.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na wskazany adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. 
 5. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Konsumenta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze (nieużywane).
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.
 7. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Koszt odesłania Towaru od Konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi - Konsument odsyła Towar na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem wysłanych bez uprzedniej konsultacji.  

                                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 5. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Inspiro shop a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Inspiro shop a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Inspiro shop. 
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Unii Europejskiej (w szczególności RODO), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2022.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel