Program Partnerski

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INSPIROSHOP.PL 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest Inspiro shop Ewelina Łbik z siedzibą w Bydgoszczy 85-796 przy ulicy Sybiraków 16/21, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7132997703, REGON:366453459, właściciela sklepu internetowego pod adresem www.inspiroshop.pl.

1.2. Niniejszy Program Partnerski skierowany jest do wszystkich Partnerów Sklepu Internetowego Organizatora mogących dotrzeć do potencjalnych klientów zainteresowanych nabyciem produktów oferowanych przez Organizatora w jego Sklepie Internetowym, w szczególności za pośrednictwem swoich serwisów i stron internetowych.

1.3. Program Partnerski ma na celu promocję Sklepu Internetowego Organizatora poprzez dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem produktów. Partner i Organizator zobowiązani są działać dla dobra poleconego klienta i na zasadach współpracy z poleconym klientem określonych w niniejszym Regulaminie


1.4. Program Partnerski organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.inspiroshop.pl.

1.5 Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny jeżeli jesteś zainteresowana współpracą, skontaktuj się z nami przez email: inspiro@inspiroshop.pl.

 

2. DEFINICJE:


2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


2.1.1. PARTNER – 1) pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR – Inspiro shop Ewelina Łbik z siedzibą w Bydgoszczy 86-796 przy ulicy Sybiraków 16/21, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7132997703, REGON:366453459, Pozostałe dane do kontaktu: email:inspiro@inspiroshop.pl.

2.1.4. PRODUKT – rzecz dostępna w Sklepie Internetowym Organizatora.


2.1.5. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski dla Partnerów Sklepu Internetowego organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.


2.1.6. PROWIZJA – wynagrodzenie dla Partnera, które może otrzymać Partner za uczestnictwo w Programie Partnerskim na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.


2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.


2.1.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym www.inspiroshop.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Partnerski.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM


3.1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być każda

1) pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - która została zaakceptowana przez Organizatora i zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Partnerskim.


3.2. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Partnera bez podania przyczyny.


3.3. Warunkiem udziału w Programie Partnerskim jest posiadanie przez Partnera elektronicznego konta Klienta w Sklepie Internetowym.


3.4. Partner może przystąpić do Programu Partnerskiego przechodząc do zakładki „Program partnerski” w ramach swojego konta w Sklepie Internetowym, pobierając przypisany do jego konta link referencyjny oraz umieszczając go w swoim serwisie internetowym, na swojej stronie internetowej lub w inny prawem dozwolony sposób udostępniając go potencjalnym klientom – w taki sposób aby mogli za jego pomocą przejść na stronę Sklepu Internetowego.


3.5. Link referencyjny stanowi indywidualny kod (HTML, PHP, JAVASCRIPT), który jest przypisany do konta Partnera w Sklepie Internetowym. Pobranie linku może nastąpić przez jego skopiowanie lub pobranie udostępnionych przez Organizatora w ramach konta grafik, bannerów, reklam z przypisanym do nich linkiem referencyjnym identyfikującym Partnera, który będzie przekierowywał na stronę Sklepu Internetowego.


3.6. Partner uczestniczący w Programie Partnerskim obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Partner obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: inspiro@inspiroshop.pl

3.7. Wszelkie działania prowadzone przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego winny odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Partner zobowiązuje się do niewysyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


3.8. Partner zobowiązany jest do nie umieszczania linku referencyjnego lub pobranych z jego konta w Sklepie Internetowym grafik, bannerów lub reklam z przypisanym do nich linkiem referencyjnym identyfikującym Partnera na stronach i serwisach internetowych zawierających treści sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

a) niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji mogących posłużyć do tego celu,

b) pornograficzne i erotyczne,

c) związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,

d) mogące posłużyć do zniesławienia,

e) nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,

f) o charakterze godzącym w dobro inspiroshop.pl oraz firm z nią współpracujących.

3.9 Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu inspiroshop.pl ani żadnej firmy, których produkty poleca.


4. WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO


4.1. Program Partnerski polega na przyznaniu Partnerowi spełniającemu warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Prowizji za zawarcie przez poleconego przez Partnera klienta lub klientów umów sprzedaży Produktu z Organizatorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


4.2. Polecenie potencjalnego klienta przez Partnera polega wyłącznie na przekierowaniu polecanego klienta lub klientów za pomocą linka referencyjnego przypisanego do danego Partnera oraz dokonaniu przez tak poleconego klienta lub klientów zakupu w Sklepie Internetowym w okresie 30 dni od dnia przekierowania na stronę Sklepu Internetowego (kliknięcie przez potencjalnego klienta w link referencyjny powoduje zapisanie na jego urządzeniu końcowym pliku cookies ważnego 30 dni, w przypadku zmiany urządzenia lub usunięcia przez użytkownika cookies konieczne jest ponowne kliknięcie w link referencyjny, jeżeli klienta ma zablokowane zapisywanie cookies prowizja nie zostanie naliczona).


4.3. Przyznanie pierwszej Prowizji Partnerowi następuje w momencie dokonania zakupów przez klienta przekierowanego z linku referencyjnego Partnera.


4.4. Partnerowi biorącemu udział w Programie Partnerskim przyznawana jest za każdego poleconego potencjalnego klienta, który następnie dokona zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą formularza zamówienia lub założy konto i dokona zamówienia w późniejszym terminie, Prowizja o wartości 5 % brutto dokonanych zakupów przez tego poleconego klienta. Prowizja jest przyznawana za każde zakupy poleconego klienta w okresie 30 dni od dnia jego polecenia zgodnie z pkt. 4.2. Regulaminu (dzień, w którym polecony klient dokonał zakupów z polecenia Partnera). Przyznanie Prowizji następuje z chwilą zmiany statusu danego zamówienia złożonego przez poleconego klienta w Sklepie Internetowym na status „wysłane”, a możliwość wypłacenia prowizji po upływie 14 dni (przyjęty okres 14 dni jest to czas w jakim ustawowo klient ma prawo odesłać zamówiony towar bez podania przyczyny co mogło by potencjalnie stanowić źródło fałszywych zamówień).


4.5. Minimalna kwota jaką Partner może zlecić do wypłaty to 100 zł.


4.6. Wypłata Prowizji następuje na wniosek Partnera przelewem na podany przez niego numer rachunku bankowego. W takim wypadku Partner obowiązany jest wystawić Organizatorowi fakturę VAT jako „Usługi reklamowe” lub rachunek na kwotę wynagrodzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podatkowymi (w przypadku faktury VAT wartość przyznanej Prowizji stanowi kwotę brutto, na którą może być wystawiona faktura VAT, a w przypadku rachunku kwotę netto) oraz przesłać ją Organizatorowi wraz z wnioskiem o wypłatę Prowizji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspiro@inspiroshop.pl


4.7. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu przez poleconego klienta Organizator odnotowuje przyznanie Prowizji Partnerowi w ramach jego konta w Sklepie Internetowym. Partner ma możliwość samodzielnego sprawdzenia wysokości przyznanej Prowizji w ramach konta.


4.8. Program Partnerski obowiązuje przez czas nieokreślony i może zostać wypowiedziany w każdym momencie przez każdą ze stron.

4.9. inspiroshop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie.


5. DANE OSOBOWE


5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Partnerskiego skutkuje odmową udziału w nim.


5.2. Celem zbierania danych osobowych Partnera przez Administratora jest realizacja Programu Partnerskiego.


5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Partnera jest konieczność realizacji umowy, której Partner jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.


5.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: inspiro@inspiroshop.pl


6. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO


6.1. Partner może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspiro@inspiroshop.pl


7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


7.1. Reklamacje związane z Programem Partnerskim Partner może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inspiro@inspiroshop.pl


7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Prawem właściwym dla Programu partnerskiego jest prawo polskie i język polski.


8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel